Data: 10.07.2018,
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
O ZDM

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu jest jednostką organizacyjną i budżetową, będącą zarządem drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, przy pomocy której Prezydent Miasta Przemyśla wykonuje swoje obowiązki jako zarządca dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Miasta Przemyśla. Swoim zakresem działania obejmuje zadania związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną tych dróg, a w szczególności :


1.opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2.opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3.pełnienie funkcji inwestora w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
4.utrzymywanie we właściwym stanie technicznym nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą  oraz prowadzenie akcji zimowej na drogach i ciągach pieszych bezpośrednio do nich przylegających nie będących w utrzymaniu innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5.realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu, a w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6.przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7.koordynowanie robót w pasie drogowym, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi podległymi Prezydentowi Miasta Przemyśla,
8.wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie z tego tytułu opłat i kar pieniężnych,
9.prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
10.przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
11.przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
12.wykonywanie niezbędnych robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13.przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14.wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, w sytuacji gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15.dokonywanie określonych pomiarów ruchu drogowego,
16.prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
17.sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Miasta Przemyśla,
18.pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego, dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla,
19.pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania,
20.dokonywanie kontroli w zakresie parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania,
21.wykonywanie praw i obowiązków beneficjenta środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na zasadach i trybie określonym przez odrębne przepisy i umowy finansowe,
22.inne zadania zlecane przez zarządcę drogi, a nie związane z zarządzaniem drogami publicznymi.

 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 M70-301 dumps 70-489 dumps 220-802 dumps 700-501 dumps 050-SEPROAUTH-02 dumps M70-101 dumps 70-458 dumps CCD-410 dumps 70-341 dumps 70-464 dumps 70-680 dumps 74-335 dumps 350-018 dumps C_TFIN52_66 dumps HP0-J73 dumps 70-687 dumps ICBB dumps 70-457 dumps N10-005 dumps 1Z0-061 dumps 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-018 70-489 220-802 70-463 test MB2-700 test 70-417 test MB2-702 test 70-487 test 350-018

Ostatnia aktualizacja: 25 kwiecień 2017
2007 © Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie: LUPPO.PL