Data: 10.07.2018,
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Opis procedur

Procedury związane z parkowaniem pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Przemyśla :

 Uchwała Nr 66/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

POBIERZ

 Uchwała Nr 116/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

POBIERZ

 Uchwała Nr 324/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek oplaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

POBIERZ

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 Abonament typu A

1) abonament wydawany na okaziciela - brak wymaganych dokumentów.

 Abonament typu A1

1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość

2) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z podaniem okresu tego pobytu,wydane przez właściwy organ

3) dowód rejestracyjny pojazdu,na który wystawiony będzie abonament

4) umowa użyczenia pojazdu ,na który ma być wydany abonament-w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku

5) umowa kupna -sprzedaży pojazdu ,umowa leasingu,umowa kredytu na zakup pojazdu

6) akt własności lokalu

 

 Abonament typu A2

1) dowód rejestracyjny pojazdu,na który wystawiony będzie abonament

2) umowa zawarta z pracownikiem ,że pracodawca pokrywa koszty użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych ze wskazaniem okresu obowiązywania

 Abonament typu A3

1) dowód rejestracyjny pojazdu,na który wystawiony będzie abonament

2) umowa zawarta z pracownikiem ,że pracodawca pokrywa koszty użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych ze wskazaniem okresu obowiązywania

 INFORMACJA DODATKOWA:
Abonament wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku kalendarzowego.

 


Procedury związane z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia reklamy, handlu, kiosków, garaży, ogródków sezonowych, kopert i innych

 Uchwała nr 89/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla

POBIERZ

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu,

2. projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego,

3. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia w skali 1:500 wraz z planowanym do wykonania urządzeniem x 3 egzemplarze w przypadku prowadzenia robót ( 1 egzemplarz w przypadkach pozostałych),

4. ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenie,

5. upoważnienie inwestora na wykonawcę,

6. oświadczenie gestora sieci w sprawie ponoszenia opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym po jego wbudowaniu (wniosek na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie urządzeń ),

7. opłata skarbowa – 17,00 zł - za upoważnienie lub pełnomocnictwo,

8. ksero wpisu o działalności gospodarczej lub ksero KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

9. ksero uzgodnienia, postanowienia ZDM ( do wglądu),

10. harmonogram robót (dot. robót prowadzonych etapami),

11. projekt reklamy ( treść, kolorystyka, wymiary ) z zaznaczeniem – reklama jednostronna lub obustronna UWAGA! – termin umieszczenia baneru nad jezdnią max.14 dni,

12. zgodę właściciela budynku w przypadku umocowania baneru reklamowego nad jezdnią

 

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego. Może to nastąpić po protokolarnym przejęciu terenu i uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

 


Procedury związane z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń - należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć następujące dokumenty :

 

1. plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją urządzenia,

2. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

 


Procedury związane z wydaniem zezwolenia na lokalizację zjazdu drogowego.

 

Wniosek Inwestora z załącznikami:

 1. Kopia ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

 2. 2 egz. (1egz. do zwrotu) projektu budowlanego zjazdu, opracowanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

 3. 1 egz. aktualnych wypisów z ewidencji gruntów m. Przemyśla na działki będące przedmiotem uzgodnienia wraz z kopią map ewidencyjnych.

 4. Kserokopia aktualnego protokołu uzgodnienia inwestycji przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, wraz z projektem zagospodarowania terenu.

 5. Upoważnienie Inwestora do występowania w jego imieniu przed organami administracji terenowej w postępowaniach administracyjnych.

 


Procedury związane z wydaniem zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu.

 

Wniosek Inwestora z załącznikami:

 1. 2 egz. (1egz. do zwrotu) aktualnej mapy do celów projektowych z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

 2. 1 egz. aktualnych wypisów z ewidencji gruntów m. Przemyśla na działki będące przedmiotem uzgodnienia wraz z kopią map ewidencyjnych z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

 3. Kserokopia aktualnego protokołu uzgodnienia inwestycji przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 4. Dokumentację budowlaną do wglądu.

 5. Upoważnienie Inwestora do występowania w jego imieniu przed organami administracji terenowej w postępowaniach administracyjnych.

 


Procedury związane z wydaniem zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu (np. ogrodzenia, reklamy).

 

Wniosek Inwestora z załącznikami:

 1. 2 egz. (1egz. do zwrotu) mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji.

 2. 1 egz. aktualnych wypisów z ewidencji gruntów m. Przemyśla na działki będące przedmiotem uzgodnienia wraz z kopią map ewidencyjnych z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji.

 3. Dokumentację projektową do wglądu.

 4. Upoważnienie Inwestora do występowania w jego imieniu przed organami administracji terenowej w postępowaniach administracyjnych.

 


Procedury związane z wydaniem zezwolenia na przejazd ponadnormatywny.

Pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi, wymiary oraz masa z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej drogi.

Ruch pojazdu lub zespołu pojazdów nienormatywnych jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia. Zezwolenie takie wydaje się gdy warunki techniczne dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich umożliwiają wyznaczenie trasy przejazdu.

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się w przypadku przewożenia przez ten pojazd ładunków, które ze względu na swój charakter nie mogą być podzielone.

W celu uzyskania zezwolenia wnioskodawca powinien złożyć pisemny wniosek do organu wydającego zezwolenie.

Zezwolenie wydaje się na ponumerowanych drukach ścisłego zarachowania.

640-722 70-460 exam 74-338 exam MB6-871 exam 200-101 exam 70-484 exam C2090-303 exam MB6-886 exam 70-410 exam 70-461 exam 70-462 exam 200-120 exam 70-488 exam MB2-703 exam 70-411 exam MB5-705 exam C_TADM51_731 test 70-346 test 70-486 test 70-347 test 70-480 test 70-483 test 70-412 test 70-463 test MB2-700 test 70-417 test C_TAW12_731 test 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 74-335 exams 350-018 exams C_TFIN52_66 exams HP0-J73 exams 70-687 exams ICBB exams 70-457 exams N10-005 exams 1Z0-061 exams 220-801 exams 70-465 exams C4090-958 exams MB6-700 exams 200-101 70-484 C2090-303 MB6-886 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 HP0-J73 70-687 ICBB 70-457 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 M70-301 dumps 70-489 dumps 220-802 dumps 700-501 dumps 050-SEPROAUTH-02 dumps M70-101 dumps 70-458 dumps CCD-410 dumps 70-341 dumps 70-464 dumps 70-680 dumps 74-335 dumps 350-018 dumps C_TFIN52_66 dumps HP0-J73 dumps 70-687 dumps ICBB dumps 70-457 dumps N10-005 dumps 1Z0-061 dumps 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-018 70-489 220-802 70-463 test MB2-700 test 70-417 test MB2-702 test 70-487 test 350-018 https://www.ochaopt.org

Ostatnia aktualizacja: 25 kwiecień 2017
2007 © Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie: LUPPO.PL